Lieferant: Weger Nikolaus
Melder Datum Anfang Arbeit Uhrzeit Anfang Arbeit Datum Ende Arbeit Uhrzeit Ende Arbeit Anzahl Arbeiter Bemerkungen Dauer Stunden
Igor 08/02/2019 19:00 08/02/2019 22:00 1 Salzstreuen 03:00 03:00
Max 07/02/2019 19:30 07/02/2019 22:30 1 Salzstreuen 03:00 03:00
Max 06/02/2019 18:00 06/02/2019 21:00 1 Salzstreuen 03:00 03:00
Max 05/02/2019 18:00 05/02/2019 21:00 1 Salzstreuen 03:00 03:00
Max 05/02/2019 06:15 05/02/2019 10:45 1 Salzstreuen 04:30 04:30
Max 04/02/2019 17:30 04/02/2019 20:30 1 Salzstreuen 03:00 03:00
Max 04/02/2019 12:30 04/02/2019 14:00 1 Salzstreuen 01:30 01:30
Max 04/02/2019 07:00 04/02/2019 11:15 1 Salzstreuen 04:15 04:15
Max 03/02/2019 21:00 03/02/2019 23:45 1 Salzstreuen 02:45 02:45
Max 03/02/2019 12:00 03/02/2019 13:30 1 Salzstreuen 01:30 01:30
Max 01/02/2019 07:30 02/02/2019 13:30 1 Schneepflug 30:00 30:00
Reini 31/01/2019 07:15 31/01/2019 11:15 1 Salz streuen 04:00 04:00
Max 30/01/2019 11:00 30/01/2019 12:00 1 Salztransport 01:00 01:00
Max 15/01/2019 02:00 15/01/2019 06:00 1 Salz streuen 04:00 04:00